FAQ – Często stawiane pytania

Biologiczne środki ochrony roślin – często stawiane pytania

Czym są Trichogramma?

Trichogramma brassicae to łacińska nazwa kruszynka, owada błonkoskrzydłego, będącego naturalnym wrogiem wielu szkodliwych gatunków motyli. Mikroskopijnych rozmiarów kruszynek (długość jego ciała wynosi zaledwie 0.3 – 0,5 mm), jest pasożytem jaj, oznacza to, że aby się rozmnożyć musi złożyć swoje jaja w jajach innych gatunków owadów (np. w jajach omacnicy prosowianki, szkodnika kukurydzy), co w konsekwencji prowadzi do ich zniszczenia. Po około 10 – 12 dniach od złożenia jaj w jajach szkodnika, z jaj tych wykluwa się nowa generacja kruszynka i pasożytuje kolejne jaja szkodnika. Ten cykl rozwojowy powtarza się tak długo, jak długo jaja szkodnika dostępne są na polu.

Kruszynek (Trichogramma) do ochrony upraw rolnych dostępny jest w opakowaniach w postaci zawieszek i kulek; i jedna i druga forma optymalnie nadaje się do aplikacji na polu i sprawdziła się w praktyce. Opakowanie chroni znajdujące się we wnętrzu jaja kruszynka przed skonsumowaniem ich przez ptaki, mrówki, muchy itp. oraz przed deszczem i deszczowaniem. Każde opakowanie zawiera jaja kruszynka znajdujące się w różnych stadiach rozwoju (do siedmiu). Kruszynek opuszcza opakowanie etapami, w okresie do trzech tygodni. Ponieważ także omacnica składa jaja przez dłuższy okres czasu, skuteczność kruszynka w zwalczaniu omacnicy jest wysoka. Firma Biocare stosuje w swoich preparatach zdrowe i wytrzymałe rody Trichogramma brassicae.

Jakie zalety ma stosowanie preparatu TRICHOSAFE®?

TRICHOSAFE® jest w 100% produktem naturalnym, w pełni biodegradowalnym w glebie. Nie zawiera żadnych komponentów chemicznych ani substancji szkodzących środowisku. Produkt składa się wyłącznie z opakowanych w ligninowe nośniki jaj kruszynka Trichogramma, który w dużych ilościach uwalniany jest następnie do środowiska. Z tego powodu preparat TRICHOSAFE® jest skuteczną alternatywą dla chemicznych środków ochrony roślin.

Zalety stosowania preparatu zawierającego Trichogramma:

 • w 100% ekologiczny i bardzo przyjazny środowisku naturalnemu
 • w 100% biodegradowalny, rozkłada się w glebie bez pozostałości
 • w 100% spełnia kryteria zrównoważonej gospodarki rolniczej
 • skuteczne i długofalowe działanie, bez ryzyka powstawania odporności
 • skuteczna alternatywa dla chemicznego zwalczania omacnicy prosowianki
 • dobry argument marketingowy (zwłaszcza w przypadku kukurydzy z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi)
 • nadaje się do mechanicznej aplikacji przy wykorzystaniu ciągnika szczudłowego lub latającego robota
 • opłacalność, ponieważ cena produktu i koszt aplikacji plasują się na poziomie kosztu alternatywnych środków chemicznych

Jakimi kryteriami należy się kierowaćJakimi kryteriami należy się kierować, aby stosowanie preparatu zawierającego Trichogramma zakończyło się sukcesem?

Najważniejszym czynnikiem jest właściwe wyznaczenie terminu aplikacji. Tu obowiązuje zasada: lepiej za wcześnie niż za późno.

Kruszynek zwalcza omacnicę zasiedlając (parazytując) złożone przez nią jaja. Dlatego szczególnie duży wpływ na skuteczność działania naszego preparatu mają następujące czynniki:

 • liczba uwolnionych osobników Trichogramma na hektar (dawka); jednorazowa lub dwurazowa aplikacja
 • równomierność rozłożenia
 • skuteczność działania jest tym lepsza, im lepszy jest stan pola, im mniej na nim chwastów
 • należy unikać zakłócającego wpływu innych czynników (zabiegi herbicydowe, insektycydowe, fungicydowe, etc.)

Skąd mam wiedzieć, kiedy nadchodzi właściwy moment aby dokonać aplikacji produktu TRICHOSAFE®?

Informacji o tym, kiedy omacnica zacznie składać jaja dostarcza nam suma temperatur mierzona od początku roku, a więc określa się ją niezależnie od stadium rozwoju roślin kukurydzy. Termin aplikacji kruszynka opiera się wyłącznie na monitoringu wylotu omacnicy i określany jest na podstawie liczby motyli złapanych do pułapek świetlnych, które należy sprawdzać i przeliczać co trzy dni. Aplikacji Trichogramma należy dokonać, kiedy w pułapkach zaczyna przybywać osobników żeńskich i przystępują one do składania jaj.

Firma BIOCARE utrzymuje kontakt z jednostkami monitorującymi występowanie agrofagów w wielu krajach Europy, dysponujemy więc informacjami na temat wylotu omacnicy. Mogą się Państwo do nas zwrócić z pytaniami o właściwe określenie terminu aplikacji Trichogramma w Państwa regionie.

Czy istnieją biologiczne sposoby pozwalające na zabezpieczenie się przed szkodami wywołanymi przez omacnicę?

Obok biologicznego zwalczania omacnicy przez wprowadzenie na pola jej naturalnego wroga jakim jest kruszynek, bardzo duże znaczenie ma odpowiednia higiena pola. Właściwe rozdrobnienie resztek pożniwnych, a więc łodyg i słomy, i ich staranne wymieszanie z glebą jest konieczne, aby zapewnić szybkie rozłożenie się resztek roślin i uniemożliwić larwom (gąsienicom) omacnicy przezimowanie w łodygach i w ten sposób zabezpieczyć się przed infekcją w następnym sezonie.

Jednakże, jak zgłasza Deutsche Milchkontor (DMK, Niemieckie Zrzeszenie Mleczarni), z najnowszych obserwacji wynika, że, wbrew dotychczas panującym przekonaniom, ścięcie łodyg kukurydzy ponad pierwszym węzłem przy pomocy odpowiedniego agregatu uprawowego okazuje się niewystarczające. Wyniki bonitacji wykonanej podczas Dnia Praktyka na mocno zainfekowanym polu pokazały, że pomiędzy korzeniem a pierwszym węzłem łodygowym przebywa prawie 30% larw (gąsienic) omacnicy. Urządzenia dostępne w obecnym czasie na rynku są tylko częściowo w stanie ściąć tę część rośliny kukurydzy. Dlatego też, aby skuteczniej zwalczać szkodnika, konieczne jest znalezienie innych rozwiązań technicznych,

Dlaczego BIOCARE odradza stosowanie kukurydzy BT?

Gen pochodzący z bakterii Bacillus thuringiensis (BT) koduje białko toksyczne dla gąsienic omacnicy prosowianki. Wszystkie części rośliny kukurydzy typu BT zawierają to białko, w związku z czym, z konieczności, również wszystkie larwy (gąsienice) omacnicy pobierają je podczas żerowania. Jest to oczywiście oczekiwany efekt, ponieważ prowadzi do zniszczenia gąsienic, jednak stała dostępność toksyny może doprowadzić do wytworzenia się odporności. Osobniki omacnicy prosowianki, które taką odporność wytworzyły, będą dalej mogły rozmnażać się i rozprzestrzeniać w środowisku, co może spowodować, że kukurydza BT całkowicie utraci swą skuteczność jako dobry biologiczny środek ochrony roślin. W przypadku stosowania organizmów pożytecznych do biologicznej ochrony roślin, wykształcenie odporności przez szkodnika nie jest możliwe. Omacnica nie wykształci odporności na spasożytowanie (sparazytowanie) jaj i dlatego, jako biologiczny środek ochrony roślin, nigdy nie utraci skuteczności działania.

Toksyna białkowa BT jest dla innych insektów tak samo szkodliwa jak dla omacnicy. Szwajcarscy naukowcy podali gąsienice zainfekowane toksyną BT złotookom, co spowodowało ich śmierć. Kukurydza typu BT zabija więc nie tylko szkodniki, ale również organizmy pożyteczne.

Należy wspomnieć także o tym, że do produkowania białka BT roślina potrzebuje energii – i pobiera ją z asymilatów, czyli na koszt plonu!

Mądrzej jest więc wybrać do uprawy dobrą, konwencjonalnie wyhodowaną odmianę kukurydzy, dobrze dobraną do warunków glebowych stanowiska i o wysokim potencjale plonowania,  a uprawy chronić potem przy pomocy preparatu TRICHOSAFE®. Jest to zgodne z oczekiwaniami i życzeniami klientów, lepsze dla środowiska i bardziej opłacalne.

Na co należy zwrócić uwagę stosując pułapki świetlne?

Przy stosowaniu pułapek świetlnych istotne są:

 1. Właściwa lokalizacja pułapki
 2. Właściwa analiza odłowu

Ad a:

Właściwym miejscem dla pułapki świetlnej są obrzeża pola, przestrzeń pomiędzy polem, a roślinnością na jego brzegach, przy łące, lesie czy zagajniku. Motyle omacnicy przylatują na rośliny kukurydzy jedynie w celu złożenia jaj, poza tym chronią się raczej pod osłoną mikroklimatu np. traw, z tego względu pułapka świetlna musi zostać tak ustawiona, aby znajdowała się na trasie przelotu motyli.

Ad b.

Dla właściwego wyznaczenia terminu aplikacji preparatu ochronnego TRICHOSAFE istotna jest liczba odłowionych samic omacnicy; najlepszym momentem na wprowadzenie (introdukcję) kruszynka na pole jest ten okres czasu, kiedy w pułapkach świetlnych zaczyna przybywać samic (łatwo jest je odróżnić od samców) i kiedy przystępują one do składania jaj. Obowiązuje tu zasada: lepiej za wcześnie niż  za późno.

Co dzieje się z kruszynkiem po zakończeniu zabiegów zwalczania omacnicy?

Owady kruszynka giną, kiedy zabraknie na polu jaj szkodnika do spasożytowania. Z tego powodu konieczna jest ponowna introdukcja kruszynka w każdym następnym sezonie. Kruszynek nie zimuje na polu.

Często stawiane pytania – preparat TRICHOSAFE® w kulkach

Jak ustalić właściwą dawkę dozowania preparatu?

W przypadku stosowania preparatu TRICHOSAFE® chodzi o masowe uwolnienie organizmów pożytecznych do środowiska. Następuje więc rozsianie bardzo dużych ilości kruszynka, w ilości od 110.000 do 220.000 owadów na hektar.

W przypadku słabego porażenia kukurydzy kiszonkowej wystarczające jest jednorazowe rozsianie w ilości 220.000 zwierząt/ha (1 × 30 zawieszek TRICHOSAFE® na hektar).

W przypadku trochę większego porażenia, zwłaszcza w odniesieniu do kukurydzy na ziarno, zaleca się podział całkowitej ilości trichogramma na dwie części / 2 terminy i zaaplikowanie ich w odstępie 14 dni w celu wydłużenia ochrony na możliwie długi okres czasu. Stanowi to dawki: 2 × 50 zawieszek TRICHOSAFE® lub 2 × 100 kulek TRICHOSAFE® na hektar.

W przypadku terenów, na których występuje dwupokoleniowa rasa szkodnika, należy zwalczać porażenie za pomocą 3-krotnej aplikacji preparatu TRICHOSAFE® w wyższych dawkach. W przypadku wątpliwości odnośnie wyboru właściwej formy preparatu zalecamy skorzystanie z pomocy naszych doradców ds. techniki zastosowań!

Na co należy zwrócić uwagę stosując preparat w postaci kulek?

Należy uwzględnić następujące wymogi:

 • Chronić materiał przed wysoką temperaturą
 • Chronić materiał przed wilgocią
 • Chronić materiał przed dymem (papierosowym) lub parami chemicznymi (także CO2)
 • Chronić kulki przed zgnieceniem

W jaki sposób dokonuje się aplikacji preparatu TRICHOSAFE® w kulkach?

Preparat TRICHOSAFE® w kulkach można aplikować w następujący sposób:

 • aplikacja metodą ręczną
 • aplikacja metodą mechaniczną za pomocą opracowanego przez firmę BIOCARE rozrzutnika do kulek
 • aplikacja metodą lotniczą za pomocą dronów, ultralekkiego statku powietrznego lub helikoptera.

Czy preparat TRICHOSAFE® nadaje się do stosowania także w rolnictwie ekologicznym?

Tak! Preparat TRICHOSAFE® wpisany jest na listę środków produkcyjnych Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa Biologicznego [Forschungsinstitut für biologischen Landbau] (FiBL) i może być stosowany bez ograniczeń. Ponieważ rolę substancji aktywnej pełnią wyłącznie insekty, nie są wymagane żadne środki bezpieczeństwa dotyczące aplikujących osób, ani też żadne okresy karencji.

Często stawiane pytania – preparat TRICHOSAFE® w zawieszkach

Jak ustalić właściwe dozowanie praparatu TRICHOSAFE®

W przypadku stosowania preparatu TRICHOSAFE® chodzi o masowe uwolnienie organizmów pożytecznych. Następuje więc rozsianie bardzo dużych ilości gąsienic w ilości od 110.000 do 220.000 organizmów na hektar.

W przypadku słabego porażenia kukurydzy kiszonkowej wystarczające jest jednorazowe rozsianie w ilości 220.000 zwierząt/ha (1 × 30 zawieszek TRICHOSAFE® na hektar).

W przypadku trochę większego porażenia, zwłaszcza w odniesieniu do kukurydzy na ziarno, zaleca się podział ilości na 2 terminy i aplikację w odstępie 14 dni w celu wydłużenia ochrony na możliwie długi okres czasu. Zaleca się aplikację 2 × 50 zawieszek TRICHOSAFE® lub 2 × 100 kulek TRICHOSAFE® na hektar.

W przypadku terenów, na których doszło do drugiego wyklucia, należy zwalczać porażenie za pomocą 3-krotnej aplikacji preparatem TRICHOSAFE® w dużych ilościach. W przypadku wątpliwości odnośnie wyboru właściwej formy preparatu zalecamy skorzystanie z pomocy naszych doradców ds. techniki zastosowań!

Jak aplikować zawieszki TRICHOSAFE®?

Zawieszki z preparatem TRICHOSAFE® aplikowaneręcznie. Należy rozwiesić je na liściach roślin kukurydzy w podanych odstępach na całym polu.

Czy preparat TRICHOSAFE® nadaje się do stosowania także w rolnictwie ekologicznym?

Tak! Preparat TRICHOSAFE® wpisany został na listę środków produkcyjnych Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa Biologicznego [Forschungsinstitut für biologischen Landbau] (FiBL) i może być stosowany bez ograniczeń. Ponieważ rolę substancji aktywnej pełnią wyłącznie insekty, nie są wymagane żadne środki bezpieczeństwa dot. aplikujących osób, ani też żadne okresy karencji.