Zezwolenie na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu

Uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu jest procesem długotrwałym i przebiega w dwóch etapach:

  1. Zezwolenie na wprowadzenie substancji czynnej do obrotu
  2. Zezwolenie na wprowadzenie formuły/produktu do obrotu

Poniżej link do materiału wideo BVL dot. procedury uzyskania zezwolenia:

Znajdujemy się obecnie na etapie starania się o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu substancji czynnej. Ponieważ brak jest obecnie na rynku innych środków do zwalczania drutowca, a porażenie drutowcem skutkuje istotnymi szkodami w uprawie polowej ziemniaków, dostępna jest opcja wydania zezwolenia w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin. Podstawę prawną stanowi art. 53 Rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Jeśli ryzyko związane z produktem jest niewielkie w porównaniu z korzyściami, jakie zapewnia jego stosowanie, Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności udziela zezwolenia na ograniczone i kontrolowane stosowanie na okres nieprzekraczający 120 dni. Przedmiotowe zezwolenie musi być zatem udzielane każdego roku na nowo. Ponadto firma musi wykazać, że stara się o uzyskanie zezwolenia w ramach procedury standardowej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że w ostatnich latach udzielano nam zezwolenia w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin. Pozwoliło to rolnikom ograniczyć populację drutowców i zabezpieczyć plony z uprawy ziemniaków. Ponadto dla nas, jako niewielkiej firmy, możliwość uzyskiwania niewielkich choćby dochodów już w trakcie kosztownego procesu wydawania zezwolenia stanowi duże ułatwienie w pokryciu dużych inwestycji.

Bliższe informacje na temat wydawania zezwoleń w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin dostępne są pod linkiem poniżej: