Projekt BiDenT – opracowanie biologicznej metody zwalczania barczatki sosnówki

(czas trwania: 01.04.2019 – 31.03.2022)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych biologicznych metod zwalczania barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) poprzez intensywną aplikację rodzimych pasożytów w celu precyzyjnego obniżenia populacji szkodników leśnych poniżej progu ekonomicznej szkodliwości. Zredukowanie liczebności populacji barczatki sosnówki służy wyeliminowaniu uprzednio stwierdzonego zagrożenia i znacznemu ograniczeniu spodziewanych szkód drzewostanu. Zastosowanie kruszynka Trichogramma dendrolimi wynika z faktu, że udało się już przeprowadzić jego masowe namnażanie oraz że jest on dostępny komercyjnie na rynku.
Alternatywnie można wziąć pod uwagę również inne rodzime parazytoidy, jeśli zidentyfikowane zostaną skuteczne gatunki z naturalnego spektrum parazytoidów, znane są metody ich niezawodnego namnażania, a wyhodowane potomstwo wykazuje wystarczającą skuteczność. Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie metody rozsiewania na dużą skalę, przy wykorzystaniu możliwie zróżnicowanych form aplikacji z powietrza i ziemi. Sprawdzane są metody techniczne obecnie dostępne, ich optymalizacja lub adaptacja, a także łączenie i koordynacja. Dla poszczególnych form rozsiewania badane są możliwości i techniki produkcji na dużą skalę pod kątem ich wykonalności.

Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, 37079 Göttingen
Okres: 01.04.2019 do 31.03.2022