FORK – ROZWÓJ INNOWACYJNYCH PROCESÓW RECEPTUROWANIA Z SYNERGETYKAMI I ENDOFITAMI JAKO NOWYMI ŚRODKAMI WZMACNIAJĄCYMI ROŚLINY W PŁODOZMIANIE ZIEMNIAKA

W obliczu stale ocieplającego się klimatu, nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susza lub ulewne deszcze, zwiększającego się porażenia szkodnikami, rosnącej populacji i uszczuplania obszarów uprawnych, zapewnienie ludności zdrowej żywności stanowi kluczowe wyzwanie dla rolnictwa. Szczególnie dotknięte są tym ziemniaki, jedna z najważniejszych roślin uprawnych w Niemczech. Warunkiem optymalnego rozwoju roślin i związanej z tym wydajności plonowej jest zarówno odpowiednie zaopatrzenie w składniki odżywcze, dobre warunki glebowe, jak i silne, dobrze ukorzenione rośliny które są odporne na szkodniki, takie jak nicienie lub drutowce.
Dlatego też w ramach przedmiotowego wspólnego projektu prowadzone są z jednej strony prace służące opracowaniu metod zwalczania za pomocą kapsułek lub leczenia bulw przy użyciu endofitycznych, entomofatogennych grzybów użytkowych w przypadku ziemniaków, z drugiej natomiast zaprawianiu nasion, np. przy użyciu grzybów nematofagowych w przypadku międzyplonu. Opracowane formuły integrowane są następnie z cyklem płodozmianu ziemniaka i międzyplonu, tak że możliwe jest uzyskanie trwale zdrowych ziemniaków przy zwiększonej urodzajności.

W projekcie udział biorą:

Hochschule Rhein-Waal
Marie-Curie-Straße 1
47533 Kleve
Prof. Dr. Florian Wichern

Fachhochschule Bielefeld
Interaktion 1
33619 Bielefeld
Prof. Dr. Anant Patel

Feldsaaten Freudenberger
Magdeburger Straße 2
47800 Krefeld

Finansowanie projektu:

BMBF (Bundesforschungsministerium für Bildung und Forschung)